Regulamin

§1

W ramach umowy organizator zajęć zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikowi możliwości uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych organizowanych przez organizatora zajęć w klubie sportowym Cityzen_ ul. Droga Dębińska 10c 61-555 w Poznaniu.

 

§2

 1. Zajęcia będą się odbywać w okresie od dnia 07.05.2018 rok (poniedziałek) do dnia 29.06.2018 rok (piątek) od poniedziałku do piątku, w godzinach 6:00 – 7:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sytuacji niezależnych od stron umowy.
 2. Łączny wymiar zajęć wynosi 40 spotkań po 60 minut każde.

 

§3

Cenę jednej godziny zajęciowej (60 min) określa się na kwotę  20,00 zł (brutto) x 40 h/60 min. Cena zajęć w wyżej wymienionym okresie wynosi 800,00 zł (brutto) z wyjątkiem przyznanych przez organizatora uczestnikowi ulg i nagród.

 

§4

Uczestnik zobowiązuje się dokonać zapłaty kwoty określonej w umowie  rozpoczęciem cyklu treningowego.

 

§5

 1. Uczestnik zobowiązany jest: 
  • dostarczyć organizatorowi zajęć do pierwszego terminu zajęć stosowne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa przez uczestnika w zajęciach sportowych selekcja_nr,
  • przestrzegać regulaminu klubu sportowego Cityzen_ ul. Droga Dębińska 10c 61-555 w Poznaniu.
  • wykonywać polecenia osoby prowadzącej zajęcia i pracowników klubu sportowego Cityzen_ ul. Droga Dębińska 10c 61-555 w Poznaniu.
  • dołożyć wszelkich starań by ww. regulamin i polecenia przestrzegał również inny uczestnik cyklu treningowego.
 2. Niedostarczenie ww. Zaświadczenia do pierwszego terminu zajęć sportowych selekcja_nr będzie równoznaczne z uczestniczeniem przez uczestnika w zajęciach bez informacji o ewentualnych medycznych przeciwwskazaniach do tego i związanym z tym ryzyku. Pomimo braku zaświadczenia organizator zajęć dopuści uczestnika do zajęć, przy czym w takim przypadku uczestnik ponosi pełne ryzyko ewentualnych następstw faktycznie istniejących, a nie stwierdzonych zaświadczeniem, przeciwwskazań medycznych.

 

§6

 1. Uczestnik oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyk, które wiąże się z uczestnictwem w cyklu treningoym selekcja_nr i uczestniczy w nim na swoją odpowiedzialność.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uczestnictwa w programie treningowym selekcja_nr uczestnik ma obowiązek zasięgnąć porady lekarza przed przystąpieniem do ćwiczeń.

 

§7

 1. Uczestnik nie ma prawa do uczestnictwa w zajęciach w innym terminie aniżeli ustalony powyżej.
 2. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy odrabiania nieobecności usprawiedliwionej stosowanym zwolnieniem lekarskim. W takim przypadku (problemów zdrowotnych: hospitalizacja, złamania) uczestnictwo w zajęciach może być zawieszone, a wniesiona opłata przeniesiona na kontynuację cyklu w innym terminie wskazanym przez organizatora zajęć w miarę możliwości organizacyjnych. Rozliczenie to dotyczy nieobecności dłuższej niż 3 kolejne zajęcia sportowe i liczone jest od daty zgłoszenia w formie pisemnej nieobecności.

 

§8

Nieobecność uczestnika w części zajęć nie powoduje powstania roszczenia o odpowiednie obniżenie ceny przez uczestnika z tytułu realizacji niniejszej umowy.

 

§9

 1. Stronom umowy przysługuje prawo do jej rozwiązania jedynie z powodu przewlekłej choroby uczestnika zajęć, potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim, o której zaistnieniu uczestnika powziął wiedzę po zawarciu niniejszej umowy, a która uniemożliwia lub istotnie utrudnia uczestnictwo we wszystkich zajęciach pozostałych do odbycia lub ich znaczącej większości.
 2. W przypadku rozwiązania umowy strony dokonają jej rozliczenia, według zasad podanych niżej:
  • Uczestnik zobowiązany jest zapłacić za poszczególne zajęcia, w których zgodnie z umową do dnia jej rozwiązania uczestnik brał (lub mógł wziąć) udział, a ponadto za zajęcia w których uczestnik miał uczestniczyć, lecz z uwagi na zaistnienie ważnych przyczyn będących powodem rozwiązania niniejszej umowy nie uczestniczył, do czasu dostarczenia organizatorowi zajęć przez uczestnika stosownego potwierdzenia zaistnienia tych ważnych przyczyn, w szczególności ww. zaświadczenia lekarskiego.
  • Cenę pojedynczych zajęć ustala się zgodnie z §3 umowy,
  • W razie gdy po dokonaniu powyższego wyliczenia okaże się, że uczestnik uiścił kwotę wyższą niż wynik wyliczenia, kwota nadpłacona zostanie mu zwrócona przez organizatora zajęć w terminie dwóch tygodni od rozwiązania umowy. W sytuacji, jeżeli po dokonaniu powyższego wyliczenia okaże się, że uczestnik zapłacił kwotą niższą niż wynika z wyliczenia, zobowiązany jest on w terminie dwóch tygodni od dnia rozwiązania umowy wyrównać zaległość.
  • W przypadku nie podjęcia zajęć i rozwiązania niniejszej umowy w terminie 1 miesiąca od jej zawarcia ale jeszcze przed rozpoczęciem cyklu zajęć, uczestnik otrzymuje zwrot opłaty pomniejszony o 50 zł tytułem kosztów czynności związanych z rozwiązaniem niniejszej umowy, w szczególności ustaleniem postaw do rozwiązania umowy (ustaleniem czy choroba podana w zaświadczeniu jest przewlekła oraz czy uniemożliwia lub istotnie utrudnia uczestnictwo) oraz sporządzeniem dokumentów potwierdzających rozwiązanie umowy.

 

§10

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami umowy zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksy cywilnego.

Informujemy, iż przysługuje państwu prawo do wglądu i poprawienia zgromadzonych danych.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest HSL NATALIA RYBARCZYK z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Droga Dębińska 10c, 61-555, e-mail: kontakt@nataliarybarczyk.pl, nr tel. 600-626-185. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.