Regulamin

§1

W zależności od rodzaju wykupionego programu: stacjonarnie lub online Organizator zobowiązuje się do:

1. zapewnienia uczestnikowi możliwości uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych organizowanych przez organizatora zajęć w klubie sportowym Cityzen_ ul. Droga Dębińska 10c 61-555 w Poznaniu.

 2. zapewnienia uczestnikowi dostępu do platformy na której znajdują się treningi zakupione na określony okres

§2

 1. Zajęcia stacjonarne będą się odbywać w okresie 2 miesięcznego naboru wykupionego przez Uczestnika, od poniedziałku do piątku, w godzinach 6:00 – 7:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sytuacji niezależnych od stron umowy. Łączny wymiar zajęć wynosi 40 spotkań po 60 minut każde.

 2. Zajęcia online będą prowadzone w wybrane dni o godzinie 6:00 o czym uczestnik zostanie wcześniej poinformowany drogą mailową

§3

Cena zajęć w wyżej wymienionym okresie wynosi 1199,00 zł (brutto) z wyjątkiem przyznanych przez organizatora uczestnikowi ulg i nagród.

 Cenę jednomiesięcznego programu online określa się na kwotę 199 zł

§4

Uczestnik zobowiązuje się dokonać zapłaty kwoty określonej w umowie przed rozpoczęciem cyklu treningowego.

 

§5

 1. Uczestnik zobowiązany jest: 
  • dostarczyć organizatorowi zajęć do pierwszego terminu zajęć stosowne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa przez uczestnika w zajęciach sportowych selekcja_nr,
  • przestrzegać regulaminu klubu sportowego Cityzen_ ul. Droga Dębińska 10c 61-555 w Poznaniu. - dotyczy programu stacjonarnego
  • wykonywać polecenia osoby prowadzącej zajęcia i pracowników klubu sportowego Cityzen_ ul. Droga Dębińska 10c 61-555 w Poznaniu - dotyczy programu stacjonarnego
  • dołożyć wszelkich starań by ww. regulamin i polecenia przestrzegał również inny uczestnik cyklu treningowego - dotyczy programu stacjonarnego
 2. Niedostarczenie ww. Zaświadczenia do pierwszego terminu zajęć sportowych selekcja_nr będzie równoznaczne z uczestniczeniem przez uczestnika w zajęciach bez informacji o ewentualnych medycznych przeciwwskazaniach do tego i związanym z tym ryzyku. Pomimo braku zaświadczenia organizator zajęć dopuści uczestnika do zajęć, przy czym w takim przypadku uczestnik ponosi pełne ryzyko ewentualnych następstw faktycznie istniejących, a nie stwierdzonych zaświadczeniem, przeciwwskazań medycznych.

 

§6

 1. Uczestnik oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyk, które wiąże się z uczestnictwem w cyklu treningowym selekcja_nr stacjonarnie i online i uczestniczy w nim na swoją odpowiedzialność.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uczestnictwa w programie treningowym selekcja_nr uczestnik ma obowiązek zasięgnąć porady lekarza przed przystąpieniem do ćwiczeń.

 

§7

 1. Uczestnik nie ma prawa do uczestnictwa w zajęciach w innym terminie aniżeli ustalony powyżej.
 2. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy odrabiania nieobecności usprawiedliwionej stosowanym zwolnieniem lekarskim. W takim przypadku (problemów zdrowotnych: hospitalizacja, złamania) uczestnictwo w zajęciach może być zawieszone, a wniesiona opłata przeniesiona na kontynuację cyklu w innym terminie wskazanym przez organizatora zajęć w miarę możliwości organizacyjnych. Rozliczenie to dotyczy nieobecności dłuższej niż 3 kolejne zajęcia sportowe i liczone jest od daty zgłoszenia w formie pisemnej nieobecności.

 

§8

Nieobecność uczestnika w części zajęć nie powoduje powstania roszczenia o odpowiednie obniżenie ceny przez uczestnika z tytułu realizacji niniejszej umowy.

 

§9

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć z przyczyn niezależnych od HSL Natalia Rybarczyk (np. klęska żywiołowa, wprowadzenia żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.) koszty uczestnictwa w zajęciach nie będą zwracane.

§10

 1. Stronom umowy przysługuje prawo do jej rozwiązania jedynie z powodu przewlekłej choroby uczestnika zajęć, potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim, o której zaistnieniu uczestnika powziął wiedzę po zawarciu niniejszej umowy, a która uniemożliwia lub istotnie utrudnia uczestnictwo we wszystkich zajęciach pozostałych do odbycia lub ich znaczącej większości.
 2. W przypadku rozwiązania umowy strony dokonają jej rozliczenia, według zasad podanych niżej:
  • Uczestnik zobowiązany jest zapłacić za poszczególne zajęcia, w których zgodnie z umową do dnia jej rozwiązania uczestnik brał (lub mógł wziąć) udział, a ponadto za zajęcia w których uczestnik miał uczestniczyć, lecz z uwagi na zaistnienie ważnych przyczyn będących powodem rozwiązania niniejszej umowy nie uczestniczył, do czasu dostarczenia organizatorowi zajęć przez uczestnika stosownego potwierdzenia zaistnienia tych ważnych przyczyn, w szczególności ww. zaświadczenia lekarskiego.
  • Cenę pojedynczych zajęć ustala się zgodnie z §3 umowy,
  • W razie gdy po dokonaniu powyższego wyliczenia okaże się, że uczestnik uiścił kwotę wyższą niż wynik wyliczenia, kwota nadpłacona zostanie mu zwrócona przez organizatora zajęć w terminie dwóch tygodni od rozwiązania umowy. W sytuacji, jeżeli po dokonaniu powyższego wyliczenia okaże się, że uczestnik zapłacił kwotą niższą niż wynika z wyliczenia, zobowiązany jest on w terminie dwóch tygodni od dnia rozwiązania umowy wyrównać zaległość.
  • W przypadku nie podjęcia zajęć i rozwiązania niniejszej umowy w terminie 1 miesiąca od jej zawarcia ale jeszcze przed rozpoczęciem cyklu zajęć, uczestnik otrzymuje zwrot opłaty pomniejszony o 50 zł tytułem kosztów czynności związanych z rozwiązaniem niniejszej umowy, w szczególności ustaleniem postaw do rozwiązania umowy (ustaleniem czy choroba podana w zaświadczeniu jest przewlekła oraz czy uniemożliwia lub istotnie utrudnia uczestnictwo) oraz sporządzeniem dokumentów potwierdzających rozwiązanie umowy.

 

§11

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia naboru jeżeli na min 3 dni przed rozpoczęciem danego naboru nie zbierze się odpowiednia liczba uczestników.

2. O podjętej decyzji punkt 1 Organizator poinformuje Uczestników mailowo najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem danego naboru

§12

W przypadku potrzeby wystawienia faktury za zakupiona usługę - informacja o potrzebie jej wystawienia musi zostać wysłana w dniu dokonania zakupu na adres mailowy biuro@nataliarybarczyk.pl. Po tym terminie wystawienie faktury - zgodnie z nowymi obowiązującymi zasadami - nie będzie możliwe.

§13

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami umowy zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksy cywilnego.

Informujemy, iż przysługuje państwu prawo do wglądu i poprawienia zgromadzonych danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Państwa danych osobowych jest 1. HSL Natalia Rybarczyk z siedzibą w Poznaniu przy ul. Czechosłowackiej 32/9, 61-461 Poznań o numerze NIP: 923-16-41-465, REGON: 361360687. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Możecie Państwo skontaktować się z nami : 1) listownie pod adresem korespondencyjnym: 1. HSL Natalia Rybarczyk Ul. Czechosłowacka 32/9 61-461 Poznań 2) za pośrednictwem formularzu kontaktowego znajdującego się na stronie: www.nataliarybarczyk.pl CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane są przetwarzane w celu: 1) organizowania/przeprowadzenia przez administratora programu treningowego Selekcja NR; 2) uczestnictwa w programie treningowym Selekcja NR i przeprowadzenia programu treningowego zgodnie z jej regulaminem i założeniami; 3) informowania uczestników o innych wydarzeniach; 4) kontaktowania się z uczestnikiem w związku z organizowanymi imprezami sportowymi. 5) kontaktowania się z uczestnikami w związku z programem Selekcja NR PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Państwa dane przetwarzane są na podstawie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Odbiorcą Państwa danych osobowych jest HSL Natalia Rybarczyk jako administrator, upoważnieni pracownicy, podmioty, z którymi została zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH Czas przechowywania Państwa danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jak również cofnięcia zgody na takie przetwarzanie. Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. W oparciu o przedstawione dane osobowe osób, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem programu Selekcja NR oraz Polityką Prywatności i w pełni je akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w zajęciach sportowych programu Selekcja NR na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Programu. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zajęciach sportowych. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez HSL Natalia Rybarczyk, z siedzibą przy ul. Czechosłowackiej 32/9, 61-461 Poznań (NIP 923 16 41 465) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) : - w celach marketingowych. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do powyższych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawie do przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz odwołania zgody w każdym czasie. Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez HSL Natalia Rybarczyk, z siedzibą przy ul. Czechosłowackiej 32/9, 61-461 Poznań w celach: 1) uczestnictwa w programie Selekcja NR; 2) przeprowadzenia programu Selekcja NR zgodnie z jej regulaminem i założeniami; 3) organizowania przez administratora imprez sportowych; 4) informowania uczestników o innych wydarzeniach; 5) kontaktowania się z uczestnikiem w związku z programem Selekcja NR 6) kontaktowania się z uczestnikiem w związku z organizowanymi imprezami sportowymi Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do powyższych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawie do przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz odwołania zgody w każdym czasie. Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w imprezie. Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo w celu wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.