Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY SZKOLENIOWEJ NATALIA RYBARCZYK

Regulamin określa zasady korzystania, w tym dokonywania zakupów, z platformy szkoleniowej (e-learningowej) dostępnej pod adresem www.nataliarybarczyk.pl Platforma Szkoleniowa”).

 

1. DEFINICJE Dla przejrzystości dokumentu, poniżej zdefiniowane zostały najczęściej pojawiające się w nim pojęcia:

1.1. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta polegająca na przesyłaniu wiadomości pocztą elektroniczną zawierających informacje o bezpłatnych materiałach edukacyjnych, szkoleniach i wydarzeniach, jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy;

1.2. Konto Klienta – indywidualne konto, które Klient może utworzyć dla siebie w ramach Platformy Szkoleniowej;

1.3. Klient – Konsument i Przedsiębiorca, który korzysta ze Strony Internetowej, w tym tworzy Konto Klienta, składa Zamówienie i zawiera Umowę o dostarczanie treści cyfrowych;

1.4. Konsument – osoba fizyczna, która składa Zamówienie i zawiera Umowę o dostarczanie treści cyfrowych w celach, które nie są związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.5. Polityka Prywatności – Polityka Prywatności Platformy Szkoleniowej, dostępna pod adresem: https://nataliarybarczyk.pl/polityka-prywatnosci-3/;

 1.6. Produkty – treści cyfrowe oferowane w ramach Platformy Szkoleniowej, które stanowią przedmiot Umowy o dostarczanie treści cyfrowych;

1.7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą;

1.8. Regulamin – niniejszy Regulamin Platformy Szkoleniowej

1.9. Platforma Szkoleniowa – internetowa platforma szkoleniowa (e-learningowa), dostępna w wyniku zawarcia Umowy jaka jest zakup szkolenia;

1.10. Sprzedawca HSL Natalia Rybarczyk, jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Poznaniu  (61-461)  przy  ul.  Czechosłowackiej 32/9 REGON: 361360687, NIP: 9231641465.

1.11. Strona Internetowa – witryna internetowa dostępna pod adresem www.nataliarybarczyk.pl;

1.12. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych, Umowa – umowa o dostarczenie Produktu (treści cyfrowej) zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony Internetowej, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny;

1.13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

1.14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta dotyczące zawarcia Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które Klient składa na witrynie internetowej („koszyk”)lub („Strona Zamówienia”), na którą zostaje on przekierowany ze Strony Internetowej.

2. WYMOGI TECHNICZNE

2.1. Korzystanie z Platformy Szkoleniowej wymaga spełnienia następujących wymogów technicznych: 2.1.1. komputer lub smartfon wyposażony w najnowszą wersję przeglądarki Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge, z dostępem do Internetu, włączoną obsługą plików cookies oraz JavaScript oraz pozwalający na odtwarzanie obrazu wideo i dźwięku.

2.1.2. aktywny adres e-mail;

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ PLATFORMY SZKOLENIOWEJ 3.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.2. Regulamin określa zasady korzystania ze Strony Internetowej oraz Platformy Szkoleniowej, w szczególności:

3.2.1. warunki składania i modyfikowania Zamówienia, zakładania i prowadzenia Konta Klienta, uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy;

3.2.2. zasady świadczenia przez Sprzedawcę drogą elektroniczną usługi kontaktu przez formularz elektroniczny;

3.2.3. zasady świadczenia przez Sprzedawcę drogą elektroniczną usługi Newslettera;

3.3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawartej z Klientem.

3.4. Przeglądanie oferowanych Produktów lub kontakt ze Sprzedawcą z wykorzystaniem formularza kontaktowego nie wymaga posiadania Konta Klienta.

3.5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania z Platformy Szkoleniowej w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

3.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w witrynie www.nataliarybarczyk.pl, mogą z niego sporządzić wydruk.

3.7. Informacje o Produktach podane na Stronie Internetowej nie stanowią oferty, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

4. KONTO KLIENTA

4.1. W następstwie uiszczenia wynagrodzenia określonego w Zamówieniu Klient uzyskuje dostęp do Produktu w ramach Konta Klienta na Platformie Szkoleniowej.

4.2. Sprzedawca informuje Klienta o udzieleniu dostępu do Konta Klienta oraz udostępnia mu dane potrzebne do logowania w wiadomości email przesłanej na adres mailowy podany przy składaniu Zamówienia.

4.3. Dostęp do Konta Klienta możliwy jest poprzez zalogowanie się na Platformie z podaniem danych do logowania udostępnionych Klientowi.

5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

5.1. Klient rozpoczyna składanie Zamówienia poprzez wybranie Produktów dostępnych w ofercie Platformy Szkoleniowej na Stronie Internetowej.

5.2. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na Stronę Internetową i dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie Internetowej oraz Stronie Zamówienia.

5.3. Klient w celu złożenia Zamówienia jest zobowiązany:

5.3.1. zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności,

5.3.2. uzupełnić formularz Zamówienia o niezbędne dane, takie jak dane teleadresowe Klienta oraz/lub dane do faktury. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Zamówienia,

5.3.3. wybrać opcje płatności,

5.3.4. potwierdzić Zamówienie poprzez przycisk służący do realizacji zamówienia „kupuje i płacę”

5.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klientowi wyświetlane są informacje o szczegółach składanego Zamówienia.

5.5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Zamówienia.

5.6. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy o dostarczanie treści cyfrowych wybranych przez niego Produktów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy o dostarczanie treści cyfrowych następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.

5.7. Treści zawartej Umowy o dostarczanie treści cyfrowych udostępniania jest Klientowi do zapoznania się i pobrania w formacie pdf w trakcie składania Zamówienia na Stronie Zamówienia.

6. FORMULARZ KONTAKTOWY I NEWSLETTER

6.1. Sprzedawca udostępnia na Stronie Internetowej usługę formularza elektronicznego umożliwiającego dobrowolne pozostawienie przez Klienta lub potencjalnego Klienta swoich danych kontaktowych („Formularz Kontaktowy”) i przesłanie ich zgodnie z podanymi komunikatami podanymi do Sprzedawcy, który wykorzysta je do nawiązania kontaktu telefonicznego.

6.2. Skorzystanie z usługa Newslettera wymaga podania adresu email przez potencjalnego Klienta oraz wyrażenia przez niego zgody na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa pod Formularzem Kontaktowym bądź pod formularzem Zamówienia. Następnie uzupełniony w ten sposób formularz powinien zostać przesłany do Sprzedawcy zgodnie z podanymi komunikatami .

6.3. O terminie wysyłki i treści Newslettera decyduje Sprzedawca.

6.4. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera możliwa jest w każdej chwili poprzez kliknięcie w link dezaktywujący znajdujący się w wiadomości e-mail zawierającej Newsletter.

7. PŁATNOŚĆ

7.1. Sklep oferuje następujące metody płatności z tytułu Umowy o dostarczenie treści cyfrowych: – płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU (przelew elektroniczny lub BLIK).

7.2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych

7.3. Sprzedawca wystawia fakturę  na żądanie Klienta będącego Przedsiębiorcą. Zawarcie Umowy o dostarczanie treści cyfrowych na rzecz Klientów, którzy są Konsumentami jest dokumentowane za pomocą paragonów. Faktury i paragony Sprzedawca doręcza elektronicznie po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.

7.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową obsługę płatności przez operatorów płatności.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1. Termin na odstąpienie od Umowy wynosi 14 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Sprzedawcę, o której mowa w art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje, z zastrzeżeniem postanowień par. 9 (rękojmia) oraz par. 10 (gwarancja).

8.2. Rozpoczęcie spełnienia świadczenia, tj. dostarczenie treści cyfrowych (Produktów), następuje wraz z uzyskaniem przez Klienta dostępu do Produktu za pośrednictwem Konta Klienta.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę określa Polityka Prywatności.

9.2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

10. REKLAMACJE

10.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi Produktu bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Produkt ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, lub żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.

10.2. Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem w tytułu rękojmi za Produkt zostaje wyłączona.

10.3. Konsument ma prawo złożyć reklamację: – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nataliarybarczyk.pl, – lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Platformy Szkoleniowej pod adresem: www.nataliarybarczyk.pl

10.4. Reklamacja Klienta powinna obejmować:

10.4.1. informacje dotyczące Produktu, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

10.4.2. określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana Produktu na nowy, naprawa Produktu, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych – o ile wada jest istotna);

10.4.3. podanie danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.

10.5. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Produktów oraz Platformy Szkoleniowej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.6. Klient może powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Platformy Szkoleniowej poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nataliarybarczyk.pl

10.7. Reklamacja dotycząca nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Platformy Szkoleniowej powinna obejmować: rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.

10.8. Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

11. GWARANCJA ZWROTU CENY

11.1. Klient jest uprawniony do odstąpienia od zawartej Umowy w przeciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy (gwarancja zwrotu ceny). W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Klientowi zapłaconą cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa gwarancji zwrotu ceny.

11.2. Oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy złożone powinno być w formie wiadomości email wysłanej na adres mailowy Sprzedawcy: biuro@nataliarybarczyk.pl

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

12.1. W zakresie Umów o dostarczanie treści cyfrowych zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

12.2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia uzyskania dostępu do Produktu.

13. SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMÓW Z KONSUMENTAMI

13.1. W wypadku, gdy Klient będący konsumentem składa reklamację co do jakości usług oferowanych przez Sprzedawca, a Sprzedawca nie uzna roszczenia, Klient może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

13.2. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.:

1) postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;

2) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

3) interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

4) rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR. Również Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.3. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

13.4. Dla rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem właściwe jest prawo polskie, a sądem właściwym miejscowo jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

13.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące praw konsumenta stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i zawierających umowę bezpośrednio niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

13.6. Sprzedawca zastrzega, że nie jest dopuszczalne, aby Klient w ramach jednej umowy występował jako osoba fizyczna, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową oraz jako osoba fizyczna, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową korzystająca tym samym z uprawnień konsumenta. Możliwe jest jedynie dokonanie osobnych zakupów o charakterze zawodowym oraz nieposiadających tego charakteru.

14. ZMIANY REGULAMINU

14.1. Sprzedawca może zmienić Regulamin w przypadku:

14.1.1. zmiany przepisów prawa, która wymusza aktualizację treści Regulaminu;

14.1.2. zmiany funkcjonalności Strony Platformy Szkoleniowej lub zasad działania Platformy Szkoleniowej, która wpływa na treść Regulaminu.

14.2. Sprzedawca informuje Klientów o zmianach Regulaminu minimum 14 dni przed wejściem w życie zmian. Klienci, którzy posiadają Konto Klienta otrzymają informację o planowanych zmianach za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w Koncie Klienta. Pozostali Klienci otrzymają informację o planowanych zmianach po wejściu na Stronę Platformy Szkoleniowej.

14.3. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu Klient utraci możliwość korzystania z Platformy Szkoleniowej i dostęp z Konta Klienta z upływem wejścia w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Konto Klienta zostanie trwale usunięte po upływie 30 dni od dnia wejście w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.

15. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

15.1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez:

15.1.1. za pomocą poczty e-mail: biuro@natliarybarczyk.pl

15.1.2. Formularz kontaktowy na stronie www.nataliarybarczyk.pl

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

16.2. Wszelkie spory z Konsumentami powstałe na tle stosowania, wykonywania lub interpretowania Regulaminu rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej.

16.3. Wszelkie spory z Klientami, którzy nie są Konsumentami powstałe na tle stosowania, wykonywania lub interpretowania Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

16.4. Regulamin obowiązuje od dnia 5 października 2021 roku.