REGULAMIN EVENTU UWOLNIJ SWOJĄ KOBIECĄ MOC! 2024

Regulamin eventu "Uwolnij swoją kobiecą moc! 2024

 

Termin: 09.03.2024 r.

 

§1.

Ilekroć w przepisach niniejszego Regulaminu mowa jest o:

Evencie – należy przez to rozumieć event rozwojowy dla kobiet UWOLNIJ SWOJĄ KOBIECĄ MOC!

Organizatorze – należy przez to rozumieć HSL Natalia Rybarczyk 

Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy regulamin

 

§2.

Event UWOLNIJ SWOJĄ KOBIECĄ MOC! organizowany przez HSL Natalia Rybarczyk odbywa się w dniu 9 marca 2024 roku w Poznaniu 61-770 przy ul. Paderewskiego 7, na terenie Bazaru Poznańskiego 

 

§3. 

Organizatorem eventu jest HSL Natalia Rybarczyk z siedzibą w Poznaniu 60-366 przy ul. Szamotulskiej 10, NIP 9231641465, REGON 361360687, e-mail do kontaktu: kontakt@nataliarybarczyk.pl

 

§4. 

Event odbywa się w godzinach od 13:00 do 18:00. Wejście na teren obiektu od godziny 12:30.

 

§5.

Rozpoczęcie sprzedaży biletów online na stronie nataliarybarczyk.pl w dn. 02.02.2024 r. – liczba biletów limitowana.

 

§6.

Na stronie nataliarybarczyk.pl dostępne są bilety w sprzedaży w cenie 399 zł brutto, uprawniające do uczestnictwa w evencie UWOLNIJ SWOJĄ KOBIECĄ MOC! na terenie Bazaru Poznańskiego oraz do odbioru zestawu upominkowego przygotowanego dla uczestników eventu. Wydanie zestawu odbywa się po wejściu na teren eventu. Cena nie dotyczy promocji.

 

§7.

Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu eventu UWOLNIJ SWOJĄ KOBIECĄ MOC!

 

§8.

Potwierdzenie zakupu oraz bilet zostaną wysłane w mailu zwrotnym, po dokonaniu płatności elektronicznej do 3 dni roboczych. Bilet nie podlega zwrotowi. 

 

§9.

Wejście uczestników na teren eventu odbywa się po okazaniu imiennego biletu wymienionego w punkcie 7 w formie drukowanej lub cyfrowej, następnie odbieraniu identyfikatora lub pieczątki.

 

§10.

Odbiór zakupionego identyfikatora odbywa się w dniu wydarzenia.

 

§11.

Każdy uczestnik  jest uprawniony do korzystania z oferty Organizatora eventu.

 

§12.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w dniu eventu wytycznych ministerstwa kultury i nauki dot. organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych.

 

§13.

Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że przebieg eventu, w tym wszystkie odbywające się w ich ramach prezentacje, mogą być utrwalane metodą fotograficzną oraz audio/video, na co uczestnik wyraża zgodę; w szczególności uczestnik wyraża zgodę, bez dodatkowego wynagrodzenia, na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku stanowiącego szczegół całości, w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych organizatora, w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie, a także w celu produkcji i prezentowania zapisów foto, wideo i audio z eventu i/lub każdego elementu eventu w przekazach medialnych na całym świecie.

 

§14.

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje organizator.

 

§15.

Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

 

§16.

Na terenie eventu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

 

§17.

Na terenie eventu obowiązuje zakaz posiadania i stosowania nielegalnych substancji o charakterze odurzającym lub psychotropowym. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie targów pod wpływem nielegalnych środków odurzających lub psychotropowych.

 

§18.

Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.

 

§19.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia programu eventu.

 

§20.

Powyższy Regulamin obowiązuje uczestników i organizatora.

 

§21.

Za osoby nieletnie podczas trwania targów odpowiadają rodzice lub pisemnie do tego wyznaczeni za zgodą rodziców, opiekunowie.

 

§22.

Wszystkich uczestników eventu obowiązuje również Regulamin Obiektu, w którym się odbywają. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie nataliarybarczyk.pl